Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór do „Programu Klub 2018”.
Zachęcamy wszystkie kluby LZS do udziału w programie - bo jest to dobry sposób na pozyskanie środków finansowych (przede wszystkim dla klubów prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży).
Więcej informacji o programie znajduje się na stronie Ministerstwa Sportu i Turyastyki
Podstawowe informacje:

 

 • Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 8 maja 2018 r.
 • Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 29 czerwca 2018 r.
 • Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 15 listopada 2018 r.
 • Przyznane środki finansowe trzeba wykorzystać nie później niż w terminie 14 dni po terminie zakończenia zadania wskazanym w umowie.
 • Łączna kwota wnioskowanej dotacji w ramach Programu „Klub” może być wyłącznie na poziomie 10 000 zł w przypadku klubu wnioskującego o wsparcie jednej sekcji („klub jednosekcyjny”) oraz 15 000 zł w przypadku klubu wnioskującego o wsparcie więcej niż jednej sekcji („klub wielosekcyjny”).
 • Uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci i młodzież do 18 roku życia.
 • Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT MSiT, link do aktywacji: https://wnioski.msit.gov.pl/
 • Należy podkreślić, że wniosek należy przesłać zarówno w systemie AMODIT, jak i w wersji papierowej (po wydrukowaniu i podpisaniu) na adres : Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie „Program Klub 2018”. Wniosek można również doręczyć osobiście w kancelarii głównej MSiT.
  Wniosek przesłany w wersji papierowej musi być zgodny z wersja elektroniczną systemu AMODIT

Ogólne zasady wypełniania wniosku w „Programie Klub 2018”
Najczęściej zadawane pytania
Przykładowy wniosek na 10 000 zł
Przykładowy wniosek na 15 000 zł

Wymagane załączniki

 1. Wniosek,
 2. Sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy (tj. 2017 r.),
 3. Aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiające weryfikację daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy,
 4. Statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowani wnioskodawcy.