Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

W ramach prowadzonej przez nas działalności realizujemy i uczestniczymy w zadaniach i projekty Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.
Można je podzielić na cztery zasadnicze grupy:

1. Sport wyczynowy

 1. Szkolenie sportowe młodzieży – sport wyczynowy
 • Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży,
 • Wiodące Ludowe Kluby Sportowe.
 1. Zgrupowania kadr Zrzeszenia LZS
 • zapasy,
 • kolarstwo,
 • lekkoatletyka
 1. Organizacja Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS w dyscyplinach sportowych:
 • zapasy kobiet,
 • zapasy styl klasyczny,
 • zapasy styl wolny,
 • kolarstwo szosowe,
 • kolarstwo przełajowe,
 • podnoszenie ciężarów,
 • kajakarstwo,
 • łucznictwo,
 • lekka atletyka,
 • biegi przełajowe,
 • tenis stołowy,
 • taekwondo olimpijskie

2. Sport powszechny

 1. Organizacja ogólnopolskich imprez LZS
 • O­gól­no­pol­ski Tur­niej LZS Chłop­ców „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” im. Sta­ni­sła­wa Ty­mo­wi­cza­.
 • O­gól­no­pol­ski Tur­niej LZS Dziew­cząt „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka­”
 • O­gól­no­pol­ski Tur­niej LZS Chłop­ców i Dziew­cząt im. Marka Procyszyna „Ma­ła Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka­”
 • O­gól­no­pol­ski Masowy Tur­niej Sza­cho­wy o „Zło­tą Wie­żę­”
 • O­gól­no­pol­skie Igrzy­ska LZS
 • Kon­kurs Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki i KZ LZS na naj­cie­kaw­szą ini­cja­ty­wę z za­kre­su upo­wszech­nia­nia spor­tu dzie­ci i mło­dzie­ży w śro­do­wi­sku wiej­skim.
 • O­gól­no­pol­skie Ma­so­we Bie­gi Prze­ła­jo­we Zrze­sze­nia LZS
 • O­gól­no­pol­skie Ro­dzin­ne Roz­gryw­ki Spor­to­we LZS
 1. Wspieranie regionalnych imprez LZS

3. Inne zadania i programy

 1. Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim.
 2. Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim.
 3. Aktywny Senior LZS
 4. Bądź aktywny trzymaj wagę

4. Turystyka

 1. Rajdy narciarskie
 2. Rajdy rowerowe
 3. Rajdy piesze
 4. Olimpiada wiedzy turystyczno-krajoznawczej