Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Na prośbę Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Opolu publikujemy wzory graficzne – logotypy do zastosowania przez beneficjentów realizujących zadania finansowane i współfinansowane przez samorząd województwa opolskiego. Oprócz funkcjonującego logotypu „Opolskie Kwitnące” dodano logotyp uproszczony, który może być stosowany zamiennie z logotypem podstawowym (pliki w załączeniu). Pozostałe logotypy związane z finansowaniem i współfinansowaniem zadań publicznych samorządu województwa opolskiego znajdują się tutaj.

Logotypy w różnych formatach można pobrać poniżej z tabeli.

 Format PGN

 Format JPG

 Format EPS

 Format PDF

 uproszczone

 opolskie - uproszczone

 opolskie - uproszczone

 opolskie - uproszczone

 uproszczone-black

 opolskie - monochromatyczne

 opolskie - monochromatyczne

 opolskie - monochromatyczne

 uproszczone-mono

 uproszczone - negatyw

 uproszczone - negatyw

 uproszczone - negatyw

System identyfikacji wizualnej województwa opolskiego - aktualizacja 2019

Informacja dla beneficjentów zadań o konieczności i możliwościach stosowania znaków graficznych zgodnie z &7 umowy:

 § 7

Obowiązki i uprawnienia informacyjne

Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania, że zadanie publiczne jest współfinansowane/finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczania logo Zleceniodawcy i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane/finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych  i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz na zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

Logo oraz treść wymaganych informacji Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca potwierdza otrzymanie wymaganych informacji Zobowiązaniem do stosowania znaków graficznych.

Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu Zleceniobiorcy, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości przyznanych środków oraz informacji o złożeniu lub niezłożeniu sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zagwarantowania w budżecie zadania środków finansowych na promocję Zleceniodawcy, w tym między innymi na ulotki, banery, publikacje, spoty medialne. Zasięg lub wymiar promocji Zleceniodawcy winien być dostosowany do rodzaju, zakresu oraz zasięgu zadania.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wystosowania zaproszenia dla Zarządu Województwa Opolskiego do udziału w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy.