Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Działalność Ludowych Zespołów Sportowych na Opolszczyźnie liczy już 71 lat.
Nasza organizacja w tym okresie zawsze stanowiła wielki potencjał jeśli chodzi o sport zarówno pod względem jego powszechności i dostępności (obecnie na terenie Opolszczyzny działa ponad 400 klubów sportowych LZS) jak i poziomu sportowego (biorąc pod uwagę współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży kluby LZS obecnie to 38 % opolskiego sportu).
Analizując sytuację Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu można zwrócić uwagę na niżej wymienione atuty oraz zagrożenia dla przyszłej działalności:

Atuty

 • Kapitał ludzki – opolskie Zrzeszenie LZS posiada około 15 000 członków zrzeszonych w około 400 klubach z czego około 1 000 osób to aktywni działacze sportowi doskonale przygotowanych do realizacji różnorakich zadań w zakresie kultury fizycznej (pełniących funkcje społeczne w swoich macierzystych klubach 10 lat i więcej).
 • Integracja środowiska – środowisko LZS poprzez lata wieloletniej współpracy jest dobrze zintegrowane – zawsze gotowe do organizacji życia sportowego w swoim środowisku oraz do szerszej współpracy na szczeblu regionalnym.
 • Przygotowanie merytoryczne – dla Zrzeszenia LZS w zakresie szkolenia dzieci
  i młodzieży pracuje wielu wybitnych trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnianych przez kluby LZS – zwykle są to osoby od lat związane z naszym Zrzeszeniem (lokalne autorytety w zakresie sportu realizujące swoje sportowe pasje z młodzieżą z terenów wiejskich i małych miasteczek Opolszczyzny).
 • Baza sportowa – w ostatnich latach, głownie dzięki życzliwości lokalnych władz samorządowych w sposób istotny uległa poprawie baza treningowa sportowców LZS. Dzięki zbudowanym kompleksom obiektów „Orlik”, zbudowaniem nowych lub wyremontowanym już istniejących hal sportowym - warunki do treningów znacznie się poprawiły.
 • Polityka finansowania sportu przez MSiT – w ostatnich latach uległo poprawie finansowanie sportu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – programy finasowania wybranych dyscyplin sportowych i „program klub”.

Realizując misję działalności na rzecz rozwoju szeroko rozumianej kultury fizycznej szczególnie na obszarach terenów wiejskich Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu podejmuje działania w zakresie:

 • wspierania sportu i rekreacji – działalność skierowana do wszystkich grup wiekowych oraz nastawiona zarówno na sport masowy, wysokokwalifikowany, jak i sport osób niepełnosprawnych,

 • integracja społeczeństwa poprzez sport – działalność związana z organizacja imprez sportowych mająca na celu aktywizację lokalnych społeczeństw zarówno do aktywności ruchowej jak i prac organizacyjnych – budowanie kapitału ludzkiego – wolontariatu,

 • propagowanie wśród społeczeństwa zdrowego trybu życia - działalność związana
  z tworzeniem grup treningowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o obiekty sportowe „Orlik” oraz dla osób w kategorii wiekowej 50+ „aktywny senior”,

 • prowadzenie szkolenia kadr Zrzeszenia LZS - działalność związana ze szkoleniem działaczy klubów LZS w zakresie podejmowanych działań w celu pozyskiwania środków finansowych, polityki rachunkowej, szkolenia dzieci i młodzieży,

 • współpraca z samorządami i innymi organizacjami pozarządowymi – działalność związana z przedstawieniem dokonań i perspektyw nowych aktywności w zakresie kultury fizycznej – pomoc i wspólna realizacja przedsięwzięć sportowych,

 • polityka historyczna – dbanie o zachowanie materiałów i dokumentów dotyczących działalności Zrzeszenia LZS w przeszłości – dokumentowanie najważniejszych zdarzeń, wydawanie publikacji zarówno w postaci książek jak i filmów. Honorowanie wybitnych postaci opolskiego sportu Zrzeszenia LZS – poprzez zapraszanie ich na imprezy sportowe (spotkania z młodzieżą).
 1. Działalność Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu opiera się na Statucie, który określa zakres podejmowanych aktywności w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej.
 2. Statut Zrzeszenia dostosowany jest do zapisów ustawy o Kulturze Fizycznej, a Zrzeszenie prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu jest „częścią składową” Krajowego Zrzeszenia LZS z siedzibą w Warszawie, które sprawuje funkcje kontrolną oraz wyznacza podstawowe – strategiczne kierunki działalności i rozwoju.
 4. Zgodnie z zapisami statutowymi działalność Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu ukierunkowana jest przede wszystkim na:
  - upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, jak również stwarzanie warunków w tym zakresie,
  - współudział w dbałości o zdrowie i rozwój fizyczny młodzieży,
  - czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym życiu kraju.
 5. Szczegółowe cele działalności Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu wyznaczane są przez jego członków na Wojewódzkich Zjazdach Delegatów i przyjmowane są w postaci uchwał, a następnie są realizowane pod kontrolą kierownictwa Zrzeszenia LZS.
 6. Wybrane władze Zrzeszenia LZS realizują bieżące zadania zgodnie z przyjętymi założeniami wynikającymi z przyjętej strategii działalności, uchwałami Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów oraz Zarządu.
 7. W swojej działalności Zrzeszenie LZS ściśle współpracuje z organami administracji państwowej - Ministerstwem Sportu i Turystyki i Ministerstwem Edukacji, przedstawicielami samorządów wszystkich szczebli oraz organizacjami pozarządowymi.

1) Działalność Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu polega na upowszechnianiu i rozwijaniu rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, która obecnie realizowana jest w obszarach:

 • sportu dzieci i młodzieży (Igrzyska Szkół Wiejskich w grach zespołowych i lekkoatletyce, masowe imprezy sportowe – biegi przełajowe, uliczne, mitingi lekkoatletyczne, turnieje piłkarskie – Piłkarska Kadra Czeka, turnieje szachowe, akcje rekreacyjno-szkoleniowe „łyżwy + lodowisko = świetna zabawa”, organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży „sportowe wakacje”),
 • sportu wysokokwalifikowanego (wspieranie wiodących klubów sportowych o strategicznym znaczeniu dla regionu - osiągających wybitne wyniki sportowe w dyscyplinach sportowych; łucznictwo, zapasy, badminton, lekkoatletyka, kolarstwo, karate, jeździectwo, taekwondo, piłka nożna kobiet, hokej na trawie kobiet.Współorganizacja imprez sportowych o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim w wiodących dyscyplinach sportowych),
 • sportu osób niepełnosprawnych (organizacja Igrzysk - letnich i zimowych dla osób niepełnosprawnych – imprez integracyjnych z nastawieniem na aktywizację ruchową osób z niepełnosprawnością intelektualną, organizacja wyjazdów osób niepełnosprawnych na Ogólnopolskie Igrzyska LZS, które biorą udział w konkurencjach bloku integracyjnego igrzysk,
 • sportu osób w wieku „senioralnym” (tworzenie grup treningowych „aktywny senior” prowadzących regularne zajęcia polegające na aktywności ruchowej osób w wieku 50+, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla seniorów w tym propagowanie Nordic Walking),
 • sportu masowego (pomoc i współfinansowanie festynów sportowych dla mieszkańców wsi organizowanych przez LZS-y – imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym mającym na celu aktywizacje sportową).

2) Gwarancją prowadzonej działalności jest jej stabilne finansowanie – Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu na możliwie szeroką skalę uczestniczy w różnego rodzaju programach dotyczących realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej organizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski w Opolu oraz Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie. Poważny udział w finansowaniu zadań statutowych Zrzeszenia mają składki członkowskie. Ponadto Zrzeszenie korzysta ze środków unijnych – realizując projekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Euroregionu Pradziad. Przy organizacji imprez dla osób niepełnosprawnych Zrzeszenie LZS pozyskuje środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.