Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
 1. Działalność Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu opiera się na Statucie, który określa zakres podejmowanych aktywności w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej.
 2. Statut Zrzeszenia dostosowany jest do zapisów ustawy o Kulturze Fizycznej, a Zrzeszenie prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu jest „częścią składową” Krajowego Zrzeszenia LZS z siedzibą w Warszawie, które sprawuje funkcje kontrolną oraz wyznacza podstawowe – strategiczne kierunki działalności i rozwoju.
 4. Zgodnie z zapisami statutowymi działalność Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu ukierunkowana jest przede wszystkim na:
  - upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, jak również stwarzanie warunków w tym zakresie,
  - współudział w dbałości o zdrowie i rozwój fizyczny młodzieży,
  - czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym życiu kraju.
 5. Szczegółowe cele działalności Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu wyznaczane są przez jego członków na Wojewódzkich Zjazdach Delegatów i przyjmowane są w postaci uchwał, a następnie są realizowane pod kontrolą kierownictwa Zrzeszenia LZS.
 6. Wybrane władze Zrzeszenia LZS realizują bieżące zadania zgodnie z przyjętymi założeniami wynikającymi z przyjętej strategii działalności, uchwałami Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów oraz Zarządu.
 7. W swojej działalności Zrzeszenie LZS ściśle współpracuje z organami administracji państwowej - Ministerstwem Sportu i Turystyki i Ministerstwem Edukacji, przedstawicielami samorządów wszystkich szczebli oraz organizacjami pozarządowymi.